S050S ממטיר

ממטיר S050S  עם בורר גזרה ויזואלי
פטנט ייחודי לכיוון גזרת ההשקיה
בורר גזרה ויזואלי: ניתן לכוון את גזרת ההשקיה גם כשהממטיר אינו פועל
מציג באופן ברור את גזרת ההשקיה.
טווח המטרה 5.1 מ´ - 9.1 מ´
ספיקה: 0.2 מק"ש – 0.8 מק"ש
לחצי עבודה: 1.4 אטמ´ – 5 אטמ´
גזרה המטרה: 40° - 360°
שיעור המטרה: 5 מ"מ/ש´ – 10 מ"מ/ש´
(בתלות שטח ההמטרה ובסוג הפיה)
5 פיות בזווית המטרה 26°
גובה גיחה: 10.2 ס"מ
אופציה לשסתום אל נגר
מנגנון גיר סגור
חיבור כניסה " 1/2 קוני
• 5 שנים אחריות